Natuurbegrazing

Natuurbegrazing


    H
et concept is eenvoudig:  met schapen terreinen beheren. Kempische heideschapen zijn van oudsher in de Kempen aanwezig. Het schaap was de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw. Nu nog  zijn ze door hun hoge zelfredzaamheid ideaal voor het beheer van grote open vlaktes.Wat biedt KEMP vzw aan?


Advies


Opstellen van beheersplannen

Maken van graasplannen

Opmaken van bestekken

Advies rond schaapskuddebeheer

Advies rond biologisch weidebeheer


Uitvoeren


Beheer van graslanden (parken, dijken, bedrijven, allerhande terreinen, natuur- en heidegebieden) met langdurige contracten.

Uitvoeren van specifieke natuurbeheeropdrachten zoals bijvoorbeeld bestrijding Amerikaanse vogelkers, ontwikkelen en beheren van heidegebieden, plaatsen van veerasters, bosbeheer, zwerfvuil opruimen,…

Alle inrichtings- en beheerswerken in en rond het landschap, groendomeinen en natuur worden uitgevoerd i.s.m. Heylen natuur en groenbeheer.

Organiseren van educatieve momenten, meeloopmomenten, teambuilding (ism. 3Dingens).KEMP werkt onder andere  voor het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Sibelco, de Gemeente Mol, Stad Turnhout, Niras, ...